Overvågning af fuglearter på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I samt trækfuglearter, som indgår i et eller flere udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder


Copyright © Aarhus Universitet 2015-2023